Камінь-Каширська міська громада

Волинська область, Камінь-Каширський район

Перелік відомостей, що містять службову інформацію

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що містять службову інформацію, у тому числі з грифом обмеження доступу «Для службового користування»

Розділ І

Відомості, що містяться у внутрішньовідомчих службових документах

1. Інформація, що міститься в документах міської ради та її виконавчих органів, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напряму діяльності установи або здійсненням контрольних функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, у разі, якщо відомості, що містяться в ній, відповідають сукупності вимог частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Розділ ІІ

Зміст відомостей з питань мобілізаційної підготовки

національної економіки, які містять службову інформацію

1. Про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

1) створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

2) виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

3) виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

4) виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

5) виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

6) мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

7) кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних сил України в міській раді та її виконавчих органах;

8) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

9) виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

10) створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

11) показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

12) підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

13) надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

14) виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

15) номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в центральному або місцевому органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, на підприємстві, в установі, організації;

16) капітального будівництва в особливий період;

17)створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

18) потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за міською радою та її виконавчими органами, підприємствами, установами, організаціями.

5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування міської ради та її виконавчих органів, а також підприємств, установ, організацій.

6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій.

7.Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.

8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується міської ради та її виконавчих органів, окремого підприємства.

11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану міської ради та її виконавчих органів, підприємства, установи, організації.

12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо  підприємства, установи, організації.

13. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану міської ради та її виконавчих органів, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

14. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення міської ради та її виконавчих органів, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

15. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки міської ради та її виконавчих органів, окремого підприємства, установи, організації.

16. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевого органу виконавчої влади, міської ради та її виконавчих органів, підприємства, установи, організації.

 

Розділ III

Відомості з питань технічного захисту інформації

з обмеженим доступом

1. Відомості про технічний захист інформації з обмеженим доступом щодо:

1) категоріювання приміщень та об’єктів інформаційної діяльності, інформаційно-телекомунікаційних систем і копіювально-розмножувальної техніки;

2) експлуатації автоматизованих систем для обробки інформації з обмеженим доступом; 

3) проведення вимірювань комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем для обробки інформації з обмеженим доступом;

4) експертних висновків комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах класу 1, 2.

2.Відомості про забезпечення урядовим зв'язком абонентів міської ради та її виконавчих органів.

3.Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків з організації захисту інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної, електронної, комунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи міської ради та її виконавчих органів, де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю. Рекомендації щодо приведення стану захисту інформації на зазначених об'єктах і системах у відповідність до вимог чинного законодавства, крім тих, що становлять державну таємницю.

4.Відомості про паролі доступу користувачів до інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, що експлуатуються у міській раді та її виконавчих органах.

 

Розділ IV

Питання надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

1. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення міської ради та її виконавчих органів, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду, крім тих, що становлять державну таємницю.

2. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період, міста, територіальних громад, підприємств, установ, організацій.

3. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та  відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

4. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міста та суб’єктів господарювання до відповідних груп та категорій цивільного захисту.

5. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період.

6. Відомості про стан готовності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ або її ланки до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період.

7. Відомості про організацію медичного забезпечення в особливий період.

8. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту міської ради та її виконавчих органів, крім тих, що становлять державну таємницю.

9.Переліки міст та зведені переліки суб'єктів господарювання Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, віднесених до відповідних груп та категорій цивільного захисту (за сукупністю показників).

10.     Відомості про участь у заходах антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, і по становлять державну таємницю.

 

Розділ V

Питання територіальної оборони

1. Узагальнені відомості за окремими показниками про зміст у цілому щодо планів територіальної оборони (далі – ТрО) районів ТрО, які не підпадають під дію наказу СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ України від 23.12.2020 № 383 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» (зі змінами; далі - ЗВДТ), узагальнені відомості за окремими показниками про зміст у цілому інших позапланових заходів ТрО в зоні ТрО.

2. Узагальнені відомості за окремими показниками про зміст документів щодо планів застосування, здійснення управління, порядку взаємодії, про заходи комплектування, матеріально-технічного забезпечення, місця розгортання і злагодження створюваних у зоні (районах) ТрО підрозділів для виконання завдань ТрО (управління окремої бригади ТрО, окремих батальйонів ТрО, окремого стрілецького батальйону, рот охорони), а також стану їх готовності до виконання завдань за призначенням, які не підпадають під дію ЗВДТ.

 

Розділ VI

Діяльність у сфері захисту критичної інфраструктури

1.  Відомості про об'єкти критичної інфраструктури (далі - ОКІ), які міститься у ЗВДТ та секторальних переліках ОКІ, а також узагальнені відомості про ОКІ, в тому числі відомості, внесені до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури, що не підлягають під дію ЗВДТ.

2. Узагальнені відомості за окремими показниками про зміст документів щодо планів застосування, здійснення управління, порядку взаємодії, про заходи комплектування, місця розгортання і злагодження створюваних у зоні (районах) ТрО підрозділів для виконання завдань ТрО (управління окремої бригади ТрО, окремих батальйонів ТрО, окремого стрілецького батальйону, рот охорони), а також стану їх готовності до виконання завдань за призначенням, які не підпадають під дію ЗВДТ.

3. Відомості, які містять пропозиції з удосконалення системи захисту ОКІ, підготовлені за результатами моніторингу оцінки етапу захищеності, що не підпадають піл дію ЗВДТ.

4. Відомості, що містяться у паспорті безпеки об'єкта критичної інфраструктури.

 

Розділ VII

Інші відомості

1. Відомості про фактичні обсяги запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення за сукупністю всіх показників у цілому щодо територіальної громади.

2. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 10 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

3. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

4. Відомості про фактичні обсяги запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у територіальній громаді, якщо такі відомості не становлять державну таємницю

5. Фондові справи міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ і організацій, які зберігаються в архіві, матеріальним носіям яких установою – укладачем присвоєно гриф «Для службового користування».

6. Відомості про нерухоме державне майно, передане в оренду суб’єктам сектору безпеки і оборони, розголошення яких може становити загрозу національній безпеці України, крім відомостей, що підлягають під дію ЗВДТ.

7. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

 

Розділ VIII

Відомості з окремих питань, що вирішуються у період дії воєнного стану

1. Установлена військовим командуванням спеціальна нумерація тимчасових блокпостів, розгорнутих у територіальній громаді, в цілому за громаду.

2. Конкретизовані адреси тимчасового розташування військових частин та підрозділів, передислокованих у територіальну громаду для виконання завдань командування.

3.В умовах воєнного та надзвичайного стану перелік відомостей складається з урахуванням тимчасових обмежень конституційних прав людини і громадянина, прав, законних інтересів юридичних осіб, встановлених Указом Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні, затвердженим Верховною  Радою України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь